صارم‌الدین بن محمد علائی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افصارم‌الدین بن محمد بن اءیدمر علائی مشهور به ابن دقماق، از مورخان حنفی مذهب نیمه دوم قرن هشتم هجری است. وفات (۸۰۹ ه’. ق).


شهرت لقب

[ویرایش]

دقماق به‌ترکی پتک و کلوخ کوب را گویند (تخماق) و پدر یا یکی از نیاکان او به‌این لقب مشهور بوده‌اند.

آثار

[ویرایش]

او راست:
نظم الجمان در طبقات حنفیه.
نزهة الایام در حوادث مصر تا سال ۷۷۹.
عقدالجواهر فی سیرة الملک الظاهر برقوق.
الکنوز المخفیة فی تراجم الصوفیه.
ترجمان الزمان در قواعد لشکرکشی.
فرائدالفوائد در تعبیر خواب.
البدایه و النهایه (۱۲جلد).
کشف الظنون و غیره.

عناوین مرتبط

[ویرایش]

علمای قرن هشتم؛ البدایة و النهایه.

منبع

[ویرایش]

سایت علما و عرفا، برگرفته از مقاله «صارم الدین علائی»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۰۲/۱۷.    جعبه ابزار