شیشه

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افشیشه مادّه‏ای سخت، شفاف و شکننده می‌باشد که از آن به مناسبت در بابهای طهارت، صلات و صید و ذباحه نام برده‏اند.


احکام شیشه

[ویرایش]


← نگاه از پشت شیشه


نگاه کردن از پشت شیشه به چیزی حکم نگاه مستقیم به آن را دارد. بنابر این، نگاه کردن به عورت دیگری از پشت شیشه نیز حرام است.
[۱] العروة الوثقی‏ ج۱، ص۳۰۷.

خورشید از مطهرات است و با شرایطی زمین و اشیای غیر منقول همچون ساختمان را که نجس شده باشند با تابیدن بر آنها و خشک کردن رطوبت نجاست، پاک می‏کند؛ لیکن در پاک شدن اشیای یاد شده با تابش خورشید از پشت شیشه بر آنها اختلاف است.
[۲] مستمسک العروة ج۲، ص۸۴.


← حائل شیشه‌ای در نماز جماعت


در نماز جماعت، میان امام و مأموم نباید حائلی وجود داشته باشد؛ به گونه‏ای که مانع دیدن امام گردد؛ لیکن در اینکه آیا دیوار شیشه‏ای- که مانع مشاهده مأموم یا امام نیست- حائل به شمار می‏رود یا نه؟ مسئله اختلافی است.
[۳] کشف الغطاء ج۳، ص۳۱۴.
[۶] منهاج الصالحین (سیدمحسن حکیم) ج۱، ص۲۹۹.


← سجده بر شیشه


سجده بر شیشه صحیح نیست، هرچند از سنگ تنها ساخته شده باشد.
[۷] مصباح الفقیه ج۱۱، ص۱۷۸.


← دبح حیوان با شیشه


ذبح حیوان با ابزار فلزی برنده، همچون کارد محقق می‏شود و در موارد دسترس نداشتن به آن و بیم تلف شدن حیوان، با هر وسیله برنده، از قبیل شیشه نیز صحیح است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. العروة الوثقی‏ ج۱، ص۳۰۷.
۲. مستمسک العروة ج۲، ص۸۴.
۳. کشف الغطاء ج۳، ص۳۱۴.
۴. جواهر الکلام ج۱۳، ص۱۵۸.    
۵. کتاب الصلاة (نائینی) ج۲، ص۳۸۲-۳۸۳.    
۶. منهاج الصالحین (سیدمحسن حکیم) ج۱، ص۲۹۹.
۷. مصباح الفقیه ج۱۱، ص۱۷۸.
۸. العروة الوثقی ج‌۲، ص۳۹۰.    
۹. جواهر الکلام ج۳۶، ص۹۹- ۱۰۰.    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۴، ص۷۷۹.    


جعبه ابزار