شیخ عبدالرسول اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افشیخ عبدالرسول اصفهانی، از علمای قرن چهاردهم هجری و از شاگردان آخوند خراسانی بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

شیخ عبدالرسول اصفهانی، از علمای نیمه نخست قرن چهاردهم هجری و از شاگردان آخوند خراسانی بوده است. وی «شرح خطبه: اوّل الدّین معرفته» را از تقریرات استاد خویش تالیف نموده است. وی در حدود سال ۱۳۵۶ق در نجف وفات یافته است.
[۱] آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذّریعه الی تصانیف الشیعه، ج۱۳، ص۲۰۹.
[۲] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۲، ص۷۷۶.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذّریعه الی تصانیف الشیعه، ج۱۳، ص۲۰۹.
۲. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۲، ص۷۷۶.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۴، ص۲۳۱.    


جعبه ابزار