شپش

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افشپش حشره‌اى‌ کوچک و خونخوار است که‌ از آن به مناسبت در بابهاى طهارت، صلات، حج و اطعمه و اشربه نام برده‏اند.


احکام شپش

[ویرایش]


← خون، فضله و مردار شپش


خون، فضله و مردار حشراتى چون پشه و شپش که خون جهنده ندارند پاک است.

← خون نجس در بدن شپش


خون نجس با انتقال به بدن چنين جانورانى پاک مى‏شود.
[۳] العروة الوثقى‏ ج۱، ص۲۷۱.


← کشتن شپش←← کشتن شپش در مسجد

.
کشتن شپش در مسجد بنابر تصريح برخى مکروه است.

←← کشتن شپش در حال احرام


به قول مشهور، کشتن و انداختن شپش از بدن در صورت آزار نداشتن آن بر محرمحرام و موجب ثبوت کفاره است. کفاره آن يک کف طعام است.
برخى قدما، کشتن شپش را جایز، ليکن انداختن آن را از بدن، حرام و موجب کفاره دانسته‏اند.
[۸] الوسيلة، ص۱۶۲.

بر حاجی‌ای که قبل از احرام بر سرش دارویی را که کشنده شپش است قرار داده و سپس محرم گشته و شپش به سبب آن- در حال احرام- کشته شده است، کفاره نخواهد بود. برخى، عدم ثبوت کفاره را مشروط به عدم امکان ازاله آن دارو دانسته‏اند.

← خوردن شپش


حشرات کوچک، همچون پشه، مگس و شپش از خبائث به شمار رفته و خوردن آنها حرام است.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. العروة الوثقی‌ ج۲، ص۳۳۸.    
۲. الحدائق الناضرة ج۵، ص۴۷۴.    
۳. العروة الوثقى‏ ج۱، ص۲۷۱.
۴. جواهر الکلام ج۱۴، ص۱۲۹-۱۳۰.    
۵. جواهر الکلام ج۱۸، ص ۳۶۴- ۳۶۸    
۶. جواهر الکلام ج۲۰، ص۲۴۶.    
۷. المبسوط ج۱، ص ۳۳۹.    
۸. الوسيلة، ص۱۶۲.
۹. جواهر الکلام ج۲۰، ص ۲۷۳- ۲۷۴.    
۱۰. المبسوط ج۶، ص۲۸۱.    
۱۱. جواهر الکلام ج۳۶، ص ۲۹۶.    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۴، ص۶۲۲-۶۲۳.    


رده‌های این صفحه : احکام مسجد | فقه | محرمات احرام | نجاسات
جعبه ابزار