شهر اربل

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاربل یکی از شهر های شمالی عراق در نزدیک موصل و منطقه ای کرد نشین است و امروزه اربیل گفته می شود و مرکز استانی به همین عنوان است.

فهرست مندرجات

۱ - منبع

منبع

[ویرایش]
سایت اندیشه قم    


جعبه ابزار