شقراق

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افشَقِرّاق‏ پرنده‏اى شبیه کلاغ با بالهاى سیاه و خطوط سرخ، سفید، سبز و سیاه که سبزى اش بر دیگر رنگها غلبه دارد؛ و به مناسبتی در باب اطعمه و اشربه نام برده‏اند.


تفال به شَقِرّاق‏

[ویرایش]

عرب به آن فال بد مى‏زد.
[۳] کشف اللثام ج۹، ص۲۶۲.
[۴] ماوراء الفقه ج۷، ص۱۲۹.


شَقِرّاق‏ در زبان فارسی

[ویرایش]

به گفته برخى، در فارسى به این پرنده «سبز مرغ» یا «سبزه قبا» گویند.
[۵] الوافى ج۱۹، ص۲۰۶.
[۶] لغت نامه دهخدا، واژه «شقراق».خوردن و کشتن شَقِرّاق‏

[ویرایش]

خوردن گوشت شقرّاقو نیز کشتن آنمکروه است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. لسان العرب ج۱۰، ص۱۸۹.    
۲. مجمع البحرین ج۲، ص۵۲۷.    
۳. کشف اللثام ج۹، ص۲۶۲.
۴. ماوراء الفقه ج۷، ص۱۲۹.
۵. الوافى ج۱۹، ص۲۰۶.
۶. لغت نامه دهخدا، واژه «شقراق».
۷. جواهر الکلام ج۳۶، ص۳۱۳.    
۸. وسائل الشیعة ج۲۳، ص۳۹۷.    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۴، ص۶۹۹.    


جعبه ابزار