شفران

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افگوشتهای محیط بر آلت تناسلی زن که نسبت به آن حکم پلک نسبت به چشم را دارد را شُفران گویند.از عنوان یاد شده در باب دیات سخن گفته‏اند.


تعریف شفران

[ویرایش]


← معنای اصطلاحی شُفران


معروف فقها شفران را به گوشتهای احاطه کننده آلت تناسلی زن- که نسبت به آلت تناسلی حکم پلکها نسبت به چشم را دارد- تعریف کرده‏اند. بر این اساس، شفران با اسکتان که در لغت به معنای یاد شده آمده، یکی خواهد بود؛

← تفاوت معنای شُفران و اسکتان در لغت


لیکن نزد لغویان، این دو واژه معنای متفاوتی دارند؛ اسکتان به گوشتهای محیط بر آلت تناسلی زن و شفران به کناره و لبه آن تعریف شده است. بنابر این، اسکتان به منزله پلکها و شفران به منزله لبه پلک، محل روییدن مژه است. برخی، گفته لغویان را صحیح دانسته‏اند.

← شُفران همان فرج در اصطلاح روایات


البته آنچه در روایات آمده، عنوان فرج (آلت تناسلی زن) است که فقها از آن به شفران تعبیر کرده‏اند و مراد از آن همان معنای معروف نزد فقها است و به همین معنا موضوع حکم قرار گرفته است.

احکام شفران

[ویرایش]

بریدن عمدی شفران از سوی جانی زن موجب قصاص می‏گردد، اما اگر از روی عمد نباشد یا جانی مرد باشد، دیه ثابت است. در قطع دو طرف، دیه کامل زن (پانصد مثقال شرعی طلا) و در قطع یک طرف نصف دیه او ثابت است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. المبسوط ج۷، ص۱۴۹.    
۲. شرائع الاسلام ج۴، ص۱۰۳۷.    
۳. جواهر الکلام ج۴۳، ص۲۷۴.    
۴. کتاب السرائر ج۳، ص۳۹۲.    
۵. مختلف الشیعة ج۹، ص۳۸۶.    
۶. جواهر الکلام ج۴۳، ص۲۷۴-۲۷۵.    
۷. مسالک الأفهام ج۱۵، ص۲۸۳.    
۸. جواهر الکلام ج۴۳، ص۲۷۴-۲۷۵.    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۴، ص۶۸۶-۶۸۷.    


رده‌های این صفحه : دیات | فقه | قصاص
جعبه ابزار