شفتی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افشفتی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

سیدمحمدباقر بن سیدمحمدنقی شفتی بیدآبادی اصفهانی، معروف به «حجةالاسلام‌» از بزرگترین و منتفذترین علمای ایران در قرن دوازدهم و سیزدهم هجری
سیدمحمدباقر بن محمد موسوی شفتی اصفهانی، از نوادگان سیّدمحمّدباقر حجّةالاسلام شفتی، از متخصصین فن چاپ در اصفهان
سیداسدالله شفتی بیدآبادی اصفهانی، سیداسدالله فرزند سیدمحمدباقر شفتی (سید حجة‌الاسلام)، از علمای قرن سیزدهم هجری قمری
سیدمحمدتقی بن حسین موسوی شفتی اصفهانی، از علماء و فضلاء اصفهان


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار