شریف مکه

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبه علویان حاکم بر شهر مکه شریف می گفتند.


آخرین شریف قدرتمند

[ویرایش]

آخرین شریف قدرتمند حجاز، شریف حسین است که پس از وی، دولت سعودی دوم به رهبری ملک عبدالعزیز به سال ۱۳۴۴ بر این شهر تسلط یافت.

امیران سعودی مکه

[ویرایش]

نخستین امیر سعودی این شهر ناصر بن سعود فرهان بود.
از آن زمان به بعد، امیران مختلفی از خاندان سعودی بر این شهر مقدس حکمرانی کرده اند.

تحولات شهر مدینه در دوره سعودی

[ویرایش]

شهر مدینه در دوره سعودی، توسعه زیادی یافته و از توجه خاص برخوردار بوده است. مشکل عمده این توسعه، نابودی شکل تاریخی ـ طبیعی شهر است که نه تنها بسیاری از اماکن متبرک در توسعه از میان رفته، بلکه برخی از اماکن تاریخی و نیز کوه‌های مهم از بیخ و بن محو شده است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. آثار اسلامی مکه و مدینه، ص۱۹۷، رسول جعفریان.    


منبع

[ویرایش]
آثار اسلامی مکه و مدینه، ص۱۹۸، رسول جعفریان.    


جعبه ابزار