شرک اهل مدین (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاهل مدین مردمی مشرک بودند. در این مقاله آیات مرتبط با شرک اهل مدین معرفی می‌شوند.


دعوت به ترک شرک

[ویرایش]

دعوت شعیب علیه‌السلام از اهل مدین به ترك شرک و روى آوردن به توحید:
۱. والی مدین اخاهم شعیبا قال یـقوم اعبدوا الله ما لکم من الـه غیره... «و به سوی مدین، برادرشان شعیب را (فرستادیم) گفت: «ای قوم من! خدا را بپرستید، که جز او معبودی ندارید! دلیل روشنی از طرف پروردگارتان برای شما آمده است بنا بر این، حق پیمانه و وزن را ادا کنید! و از اموال مردم چیزی نکاهید! و در روی زمین، بعد از آنکه (در پرتو ایمان و دعوت انبیاء) اصلاح شده است، فساد نکنید! این برای شما بهتر است اگر با ایمان هستید!»
۲. والی مدین اخاهم شعیبا قال یـقوم اعبدوا الله ما لکم من الـه غیره... «و بسوی «مدین» برادرشان شعیب را (فرستادیم) گفت: «ای قوم من! خدا را پرستش کنید، که جز او، معبود دیگری برای شما نیست!. ...»
۳. والی مدین اخاهم شعیبا فقال یـقوم اعبدوا الله... «و ما بسوی «مدین»، برادرشان «شعیب» را فرستادیم گفت: «ای قوم من! خدا را بپرستید، و به روز بازپسین امیدوار باشید، و در زمین فساد نکنید! »

آیین اهل مدین

[ویرایش]

آیین مردم مدین، مشرکانه و غیر توحیدی:
۱. والی مدین اخاهم شعیبا قال یـقوم اعبدوا الله ما لکم من الـه غیره قد جآءتکم بینة من ربکم... «و به سوی مدین، برادرشان شعیب را (فرستادیم) گفت: «ای قوم من! خدا را بپرستید، که جز او معبودی ندارید! دلیل روشنی از طرف پروردگارتان برای شما آمده است بنا بر این، حق پیمانه و وزن را ادا کنید! و از اموال مردم چیزی نکاهید! و در روی زمین، بعد از آنکه (در پرتو ایمان و دعوت انبیاء ) اصلاح شده است، فساد نکنید! این برای شما بهتر است اگر با ایمان هستید!»
۲. والی مدین اخاهم شعیبا قال یـقوم اعبدوا الله ما لکم من الـه غیره... «و بسوی «مدین» برادرشان شعیب را (فرستادیم) گفت: «ای قوم من! خدا را پرستش کنید، که جز او، معبود دیگری برای شما نیست!. ...»
۳. والی مدین اخاهم شعیبا فقال یـقوم اعبدوا الله... «و ما بسوی «مدین»، برادرشان «شعیب» را فرستادیم گفت: «ای قوم من! خدا را بپرستید، و به روز بازپسین امیدوار باشید، و در زمین فساد نکنید!»

شرک اجداد اهل مدین

[ویرایش]

مردم مدین و پدرانشان، مردمی مشرک:
قالوا یـشعیب اصلوتک تامرک ان نترک ما یعبد ءابآؤنآ... «ای شعیب! آیا نمازت به تو دستور می‌ دهد که آنچه را پدرانمان می‌ پرستیدند، ترک کنیم یا آنچه را می‌ خواهیم در اموالمان انجام ندهیم؟! تو که مرد بردبار و فهمیده ‌ای هستی!»

ظلم بودن شرک

[ویرایش]

شرک اهل مدین، ستم آنان به خودشان:
والی مدین اخاهم شعیبا قال یـقوم اعبدوا الله ما لکم من الـه غیره... «و بسوی «مدین» برادرشان شعیب را (فرستادیم) گفت: «ای قوم من! خدا را پرستش کنید، که جز او، معبود دیگری برای شما نیست!. ...» ولما جآء امرنا... واخذت الذین ظـلموا الصیحة... «و هنگامی که فرمان ما فرا رسید، شعیب و کسانی را که با او ایمان آورده بودند، به رحمت خود نجات دادیم و آنها را که ستم کردند، صیحه (آسمانی) فرو گرفت و در دیار خود، به رو افتادند (و مردند)»

عامل گرایش به شرک

[ویرایش]

پایبندی به آداب و رسوم نیاکان، عامل گرایش اهل مدین به شرک :
قالوا یـشعیب اصلوتک تامرک ان نترک ما یعبد ءابآؤنآ... «ای شعیب! آیا نمازت به تو دستور می‌ دهد که آنچه را پدران‌مان می‌ پرستیدند، ترک کنیم یا آنچه را می‌ خواهیم در اموالمان انجام ندهیم؟! تو که مرد بردبار و فهمیده ‌ای هستی!»

پانویس

[ویرایش]
 
۱. اعراف/سوره۷، آیه۸۵.    
۲. هود/سوره۱۱، آیه۸۴.    
۳. عنکبوت/سوره۲۹، آیه۳۶.    
۴. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۱۶، ص۲۶۸.    
۵. طباطبایی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ترجمه موسوی همدانی، ج۱۶، ص۱۸۶.    
۶. اعراف/سوره۷، آیه۸۵.    
۷. هود/سوره۱۱، آیه۸۴.    
۸. عنکبوت/سوره۲۹، آیه۳۶.    
۹. هود/سوره۱۱، آیه۸۷.    
۱۰. هود/سوره۱۱، آیه۸۴.    
۱۱. هود/سوره۱۱، آیه۹۴.    
۱۲. هود/سوره۱۱، آیه۸۷.    


منبع

[ویرایش]

مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۵، ص۴۳۹، برگرفته از مقاله «اوصاف اهل مدین (شرک)».    


رده‌های این صفحه : شرک | قوم شعیب | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار