شرط متأخر

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افشرط متاخر، امر متاخر از یک شیء و مؤثر در صحت آن است.


تعریف

[ویرایش]

شرط متاخر، شرطی است که از وجود مشروط تاخر زمانی دارد، مانند: غسل شب آینده برای زن مستحاضه ، که بنابر فتوای بعضی از فقها در صحت روزه روز قبل معتبر است.
در کتاب « الدروس فی علم الاصول » آمده است:
«و قد افترض فی الفقه احیانا کون القید متاخر زمانا عن المقید، و مثاله فی قیود الحکم، قیدیة الاجازة لنفوذ عقد الفضولی، بناء علی القول بالکشف و مثاله فی قیود الواجب، غسل المستحاضة فی اللیل الدخیل فی صحة صیام النهار المتقدم، علی قول بعض الفقها».

نکته

[ویرایش]

درباره امکان یا استحاله شرط متاخر، اختلاف وجود دارد؛ گروهی از اصولی‌ها مانند مرحوم « میرزای نائینی » و « شیخ انصاری »، به استحاله، و گروهی دیگر مانند مرحوم « صاحب جواهر » و « آخوند خراسانی » به امکان آن اعتقاد دارند.
[۳] شرح اصول فقه، محمدی، علی، ج۲، ص۱۷۱.
[۵] فرهنگ معارف اسلامی، سجادی، جعفر، ج۳، ص۷۷.
[۶] منهاج الاصول، عراقی، ضیاء الدین، ج۱، ص۲۸۶.
[۱۲] کفایة الاصول، فاضل لنکرانی، محمد، ج۲، ص۱۸۷.
[۱۳] ابو الحسین بصری، محمد بن علی، المعتمد فی اصول الفقه، ج۲، ص۱۸۹.
[۱۵] تحریر الفصول، ذهنی تهرانی، محمد جواد، ج۲، ص۷۴۶.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. دروس فی علم الاصول، صدر، محمد باقر، ج۲، ص۲۰۲.    
۲. دروس فی علم الاصول، صدر، محمد باقر، ج۱، ص۳۲۷.    
۳. شرح اصول فقه، محمدی، علی، ج۲، ص۱۷۱.
۴. اصول الفقه، مظفر، محمد رضا، ج۱، ص۲۵۹.    
۵. فرهنگ معارف اسلامی، سجادی، جعفر، ج۳، ص۷۷.
۶. منهاج الاصول، عراقی، ضیاء الدین، ج۱، ص۲۸۶.
۷. فوائد الاصول، نائینی، محمد حسین، ج۱، ۲، ص۲۷۱.    
۸. المحکم فی اصول الفقه، حکیم، محمد سعید، ج۲، ص۲۴۱.    
۹. المحکم فی اصول الفقه، حکیم، محمد سعید، ج۲، ص۲۴۴.    
۱۰. بحوث فی علم الاصول، صدر، محمد باقر، ج۲، ص۱۷۷.    
۱۱. بحوث فی علم الاصول، صدر، محمد باقر، ج۲، ص۱۷۹.    
۱۲. کفایة الاصول، فاضل لنکرانی، محمد، ج۲، ص۱۸۷.
۱۳. ابو الحسین بصری، محمد بن علی، المعتمد فی اصول الفقه، ج۲، ص۱۸۹.
۱۴. کفایة الاصول، آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، ص۹۲ و ۹۳.    
۱۵. تحریر الفصول، ذهنی تهرانی، محمد جواد، ج۲، ص۷۴۶.


منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۶۱۸، برگرفته از مقاله «شرط متاخر».    


جعبه ابزار