شراب خوار

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افشراب خوار به کسی که شراب می خورد گفته می شود و در ابواب مختلف فقه مثل نکاح و غیره در مورد آن بحث شده است.


تعریف شراب خوار

[ویرایش]

شراب خوار به کسی که نوشنده می و مسکرات است گفته می شود.
از احکام آن به مناسبت در بابهاى صلات، نکاح و شهادات سخن گفته‏ اند.

احکام شراب خوار

[ویرایش]

نوشیدن شراب از گناهان کبیره و شراب خوار فاسق است. بنابر این، در امور مشروط به عدالت، همچون امامت جماعت و شهادت دادن، شراب خوار شایستگى ندارد.
نماز گزاردن در لباس کسى که از نجاست پرهیز نمى ‏کند، بویژه شراب خوار مکروه است. به قول معروف میان متأخران، در مستحق زکات- اعم از زکات مال و فطره- عدالت شرط نیست. بنابر این، پرداخت زکات به مرتکب گناه کبیره، حتى شراب خوار در صورتى که پرداخت آن کمک به گناه او نباشد، جایز است؛ لیکن برخى پرداخت زکات به شراب خوار را جایز ندانسته ‏اند؛ چنان که برخى دیگر نپرداختن زکات به کسى که آشکارا مرتکب کارهاى ناشایست، بویژه شراب خوارى مى ‏شود، را مطابق احتیاط دانسته‏ اند. برخى احتیاط یاد شده را به شراب خوار اختصاص داده ‏اند.
تزویج دختر به مرد فاسق، بویژه شراب خوار مکروه است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. من لایحضره الفقیه ج۳، ص۵۷۰-۵۷۱.    
۲. جواهر الکلام ج۱۳، ص۳۰۸.    
۳. جواهرالکلام ج۴۱، ص۴۶.    
۴. تحریرالوسیلة ج۱، ص۲۷۴.    
۵. العروة الوثقی‌ ج۲، ص۳۵۹.    
۶. الحدائق الناضرة ج۱۲، ص۲۰۹.    
۷. العروة الوثقی‌ ج۴، ص۱۲۹-۱۳۰.    
۸. العروة الوثقی‌ ج۴، ص۲۲۶.    
۹. جواهر الکلام ج۳۰، ص۱۱۵.    
۱۰. العروة الوثقی‌ ج۵، ص۴۸۰.    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۴، ص۶۳۴.    


رده‌های این صفحه : زکات | فقه | مستحقین زکات | نکاح
جعبه ابزار