شراء

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افشراء به خریدن و فروختن، گفته می شود.
شریت الشیء شراء؛ اذا بعته و اذا اشتریته أیضا و هو من الاضداد.


مورد استعمال واژه شراء

[ویرایش]

لفظ شراء هر چند در لغت از اضداد بوده و معنی بیع و نیز اشتراء را افاده می‌کند لیکن در عرف بیش‌تر در اشتراء (خرید) بکار می‌رود و استعمال آن در بیع قلیل است.
و بدین جهت استعمال آن در ایجاب نیازمند به قرینه معینه است.
[۳] مکاسب، شیخ انصاری، ص۹۵.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. لسان العرب، ماده «شری»، ج۱۴، ص۴۲۷.    
۲. الصحاح، ج۶، ص۲۳۹۱.    
۳. مکاسب، شیخ انصاری، ص۹۵.


منبع

[ویرایش]

جابری عرب‌لو، محسن، فرهنگ اصطلاحات فقه فارسی، ص۱۱۴.جعبه ابزار