سید مرتضی (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسید مرتضی ممکن است اسم برای اشخاص ذیل باشد:

سید مرتضی علم الهدی، عالم بزرگ و مشهور شیعه و معلم شیعه امامیه
سید مرتضی اهرمی، معروف به «علم الهدی» (در گذشته به سال ۱۳۱۶ ش)، سردسته مشروطه‌خواهان بوشهر
سید مرتضی رضوی کشمیری، از علما و عرفای بزرگ شیعه
سید مرتضی عسکری، از علمای بزرگ شیعه
سید مرتضی فیروزآبادی‌، از علمای بزرگ حوزه علمیه نجف و قم
سید مرتضی نجومی، از علمای شیعه و از خاندان مشهور نجومی کرمانشاه
سیدمرتضی پسندیده، روحانی معاصر و از فعالان سیاسی حوزه علمیه قم
سیّدمرتضی خسروشاهی، از علمای شیعه


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار