سیدمحمدباقر طباطبایی (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسیدمحمدباقر طباطبایی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

سیدمحمدباقر طباطبایی حکیم‌، از افراد شاخص خاندان حکیم، از فقها و علمای معاصر
سیدمحمدباقر طباطبایی سلطانی بروجردی، از سادات جلیل‌القدر طباطبایی بروجردی، از علمای قرن چهاردهم هجری قمری
سیدمحمدباقر بن علی طباطبایی بروجردی اصفهانی، عالم فاضل از علماء اواخر دوره قاجاریه در اصفهان


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار