سیدمحمدباقر شفتی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسیدمحمدباقر شفتی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

سیدمحمدباقر بن سیدمحمدنقی شفتی بیدآبادی اصفهانی، معروف به «حجةالاسلام‌» از بزرگترین و منتفذترین علمای ایران در قرن دوازدهم و سیزدهم هجری
سیدمحمدباقر بن محمد موسوی شفتی اصفهانی، از نوادگان سیّدمحمّدباقر حجّةالاسلام شفتی، از متخصصین فن چاپ در اصفهان


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار