سیدقوام‌الدین حسین اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسیدقوام‌الدین حسین اصفهانی، از سادات اصفهان و از مردان صاحب نام و معتبر روزگار بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

شاه قوام‌الدّین حسین، از سادات اصفهان و از مردان صاحب نام و معتبر روزگار خود بوده است. او به دست شاهرخ تیموری گرفتار شده و در ری محبوس بود. پس از مرگ شاهرخ از زندان آزاد شده و نزد میرزا سلطان محمّد رفت.
[۱] روملو، حسن بیک، احسن التواریخ، ج۲، ص۲۶۷.
وی تا سال ۸۵۰ق زنده بود.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. روملو، حسن بیک، احسن التواریخ، ج۲، ص۲۶۷.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۲، ص۶۰۰.    جعبه ابزار