سیدعطاءاللّه حسینی خاتون‌آبادی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسیدعطاءاللّه حسینی خاتون‌آبادی اصفهانی، از فضلاء قرن یازدهم و دوازدهم هجری در اصفهان بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

سیّدعطاءاللّه حسینی خاتون آبادی، از فضلاء قرن یازدهم و اوایل قرن دوازدهم هجری در اصفهان بوده است. وی از شاگردان و مجازین علاّمه مجلسی و مؤلّف کتاب «مجموعه الادعیه و فوائد متفرقه اُخری» است. تاریخ تالیف برخی از قسمت‌های کتاب ۱۴ ربیع‌الاول ۱۱۱۸ق است. در این مجموعه «ترجمه زیارت جامعه» علاّمه مجلسی نقل شده است.
[۱] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، زندگینامه علاّمه مجلسی، ج۲، ص۵۹.
[۳] آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الکواکب المنتشره، ص۴۸۵.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، زندگینامه علاّمه مجلسی، ج۲، ص۵۹.
۲. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذریعه الی تصانیف الشیعه، ج۲۰، ص۶۸.    
۳. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الکواکب المنتشره، ص۴۸۵.
۴. حسینی اشکوری، سیداحمد، تلامذه العلاّمه المجلسی، ص۴۰.    


منبع

[ویرایش]
مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۴، ص۴۴۸.    


جعبه ابزار