سیدعبدالرحیم حسینی موسوی شهرستانی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسیدعبدالرحیم حسینی موسوی شهرستانی اصفهانی، از فضلاء و سادات اصفهان در اواخر عهد صفویه بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

سیّدعبدالرحیم بن محمّد حسینی موسوی شهرستانی، از فضلاء و سادات شهرستانی اصفهان در اواخر عهد صفویه بوده است. در سه‌شنبه ۱۵ ربیع‌الاوّل سال ۱۱۰۴ق کتابت نسخه‌ای از کتاب «المختصر النافع» تالیف: محقّق حلّی را به خط نسخ به پایان رسانیده است. نسخه به شماره ۶۵۳۱ در کتابخانه آیت‌اللّه مرعشی در قم موجود است.
[۱] حسینی اشکوری، سید احمد، فهرست مرعشی، ج۱۷، ص۱۱۵.
صاحب عنوان کتاب «ثواب الاعمال» شیخ صدوق را به نام شاه سلیمان صفوی به فارسی ترجمه کرده است.
[۲] آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الکواکب المنتشره، ص۴۲۸.

در پایان نسخه «کافی» میرمحمّدصالح خاتون‌آبادی در روز دحو الارض سال ۱۱۰۰ق انهائی جهت میرزا عبدالرحیم بن میرزا سیّدمحمّد موسوی نوشته است که به احتمال قوی همین صاحب عنوان است. نسخه به شماره ۷۲۳۹ در کتابخانه آیت‌اللّه مرعشی در قم موجود است.
[۳] حسینی اشکوری، سید احمد، فهرست مرعشی، ج۱۹، ص۴۰.
خاتون‌آبادی در این نوشته از شاگرد خود چنین یاد کرده است:

«السیّد السنّد، الاجلّ الاکمل صاحب حسب الفاخر و النّسب الظّاهر جامع محامد الخصال حاوی محاسن الخلال المتخلی عن ربقه الجهل المتحلّی بحلیه الفضل...»

پانویس

[ویرایش]
 
۱. حسینی اشکوری، سید احمد، فهرست مرعشی، ج۱۷، ص۱۱۵.
۲. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الکواکب المنتشره، ص۴۲۸.
۳. حسینی اشکوری، سید احمد، فهرست مرعشی، ج۱۹، ص۴۰.
۴. حسینی اشکوری، سیداحمد، تراجم الرّجال، ج۱، ص۲۸۱.    


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۴، ص۲۱۳.    


جعبه ابزار