سیدعبدالباقی بن حسین حسینی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعبدالباقی بن حسین حسینی اصفهانی، از علمای قرن دوازدهم هجری در اصفهان بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

عبدالباقی بن حسین حسینی اصفهانی، عالم فاضل جلیل، جامع معقول و منقول، از فضلای قرن دوازدهم هجری و متوفای حدود سال ۱۱۳۱ق. بوده است.

آثار و تالیفات

[ویرایش]

کتب زیر از آثار اوست:

۱. «ذخیره یوم المحشر فی شرح الباب الحادی عشر» به فارسی (تاریخ تالیف: پنج شنبه ۱۲ ربیع‌الثّانی ۱۱۰۹ق)؛
۲. «شرح باب حادی عشر»، به عربی؛ این دو نسخه به خط مؤلف به شماره ۳۷۰۸ در کتابخانه آیت‌اللّه مرعشی در قم موجود است.
[۱] حسینی اشکوری، سید احمد، فهرست مرعشی، ج۱۰، ص۱۰۸.

۳. «القیود الوافیه» در شرح «کافیه» و «وافیه»؛
۴. «حاشیه حاشیه خفری بر شرح تجرید» که در سال ۱۱۳۰ق تالیف شده است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. حسینی اشکوری، سید احمد، فهرست مرعشی، ج۱۰، ص۱۰۸.
۲. حسینی اشکوری، سیداحمد، تراجم الرّجال، ج۱، ص۲۶۷.    


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۴، ص۱۰۱.    


جعبه ابزار