سیدحسن بن سیدابراهیم اصفهانی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسیدحسن بن سیدابراهیم اصفهانی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

سیدحسن بن سیدابراهیم مقدس حسینی اصفهانی، عالم فاضل جلیل، از علمای قرن سیزدهم هجری در اصفهان
سیدحسن بن ابراهیم موسوی اصفهانی، از علماء شیخیه در اواخر دوره قاجاریه در اصفهان


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار