سیدابوالحسن بن محمدابراهیم شهشهانی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسیدابوالحسن بن محمدابراهیم شهشهانی اصفهانی، از علما و فضلای اصفهان و ظاهرا از شاگردان آقامحمّد شهشهانی بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

سیّدابوالحسن بن سیّدمحمّدابراهیم شهشهانی عالم فاضل و ظاهرا از شاگردان آقامحمّد شهشهانی بوده است. شیخ آقا بزرگ تهرانی نیز احتمال داده است که سیّدابوالحسن از شاگردان حاج محمّدابراهیم قزوینی باشد.
[۱] آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، طبقات اعلام الشیعه: الکرام البرره فی القرن الثالث بعد العشره.


آثار و تالیفات

[ویرایش]

این تالیفات از او است:
۱. سدره المنتهی فی شرح جنّه الماوی، در فقه، به عربی، متن از آقا سیّدمحمّد شهشهانی است، و شرح مذکور در محرّم ۱۲۶۹ تا ربیع‌الاوّل ۱۲۷۱ق نوشته شده است، این نسخه به شماره ۱۴۷۳ و نسخه ناقص دیگری به شماره ۱۷۵۷ در کتابخانه آیت‌اللّه مرعشی در قم وجود دارد.
[۲] حسینی اشکوری، سید احمد، فهرست مرعشی، ج۴، ص۲۶۵.
[۳] حسینی اشکوری، سید احمد، فهرست مرعشی، ج۵، ص۱۴۰.

۲. الغرّه الحنفیّه فی شرح درّه النّجفیّه، به عربی در فقه، موجود در کتابخانه آیت‌اللّه گلپایگانی در قم.
[۴] صدرایی خویی، علی و ابوالفضل حافظیان، فهرست گلپایگانی، ص۵۳۹.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، طبقات اعلام الشیعه: الکرام البرره فی القرن الثالث بعد العشره.
۲. حسینی اشکوری، سید احمد، فهرست مرعشی، ج۴، ص۲۶۵.
۳. حسینی اشکوری، سید احمد، فهرست مرعشی، ج۵، ص۱۴۰.
۴. صدرایی خویی، علی و ابوالفضل حافظیان، فهرست گلپایگانی، ص۵۳۹.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۲۵۱.    جعبه ابزار