سیدابوالحسن بن ابوالحسین حسینی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسیدابوالحسن‌میرزا بن ابوالحسین حسینی اصفهانی، از ادبا و فضلای اصفهان بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابوالحسن میرزا فرزند ابوالحسین میرزا حسینی اصفهانی عالم فاضل، ادیب شاعر. در علم فقه و حدیث مهارت داشته، و درویش‌ مشرب، پاک طینت و درست عقیده بوده، و گاهی به اقتضای حال، اشعاری می‌سروده است.
[۱] نصرآبادی، محمدطاهر، تذکره نصرآبادی، ج۱، ص۱۳۷.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. نصرآبادی، محمدطاهر، تذکره نصرآبادی، ج۱، ص۱۳۷.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۲۵۲.    جعبه ابزار