سیدابوالحسن اصفهانی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسیدابوالحسن اصفهانی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

سیدابوالحسن موسوی اصفهانی، اِصْفَهانی‌، آقا سیدابوالحسن‌ (۱۲۸۴- ۱۳۶۵ق‌/۱۸۶۷-۱۹۴۶م‌)، فقیه‌ بزرگ‌ امامی‌ و مرجع‌ تقلید شیعیان‌ جهان‌
سیدابوالحسن بن سیدمحمدباقر درچه‌ای اصفهانی، از علما و فضلای معاصر اصفهان
سیدابوالحسن بن ابوالحسین حسینی اصفهانی، از ادبا و فضلای اصفهان
سیدابوالحسن بن محمدابراهیم موسوی اصفهانی، از بنی‌اعمام حاج سیّدمحمّد باقر حجّةالاسلام شفتی، از علمای اصفهان
سیدابوالحسن بن سیدمحمدجواد کتابی اصفهانی، از فضلا و دانشمندان اصفهان در قرن چهارده هجری
سیدابوالحسن بن سیدعلی طباطبایی بروجردی، از علماء و مجتهدین بزرگ و مدرّسین اصفهان
سیدابوالحسن بن عبدالغفار حسینی تویسرکانی اصفهانی، از فقها و علمای اصفهان در قرن چهاردهم هجری
سیدابوالحسن بن سیدعباس عمادالشریعه اصفهانی، از علما و فضلای اصفهان در قرن چهارده هجری
سیدابوالحسن بن سیدمحمدعلی موسوی اصفهانی، از نوادگان حاج سیّدمحمّدباقر حجّةالاسلام شفتی بیدآبادی، از علمای اصفهان
سیدابوالحسن بن محمدکاظم مرتضوی کرونی اصفهانی، از فقها و علمای معاصر اصفهان
سیدابوالحسن بن محمدابراهیم شهشهانی اصفهانی، از علما و فضلای اصفهان و ظاهرا از شاگردان آقامحمّد شهشهانی
سیدابوالحسن بن محمدابراهیم شمس‌آبادی اصفهانی، از فقها و مجتهدین قرن چهارده هجری در اصفهان
سیدابوالحسن حسینی طبیب اصفهانی، از پزشکان معروف اصفهان
سیدابوالحسن بدری اصفهانی، از فضلای معاصر اصفهان
سیدابوالحسن حسنی حسینی اصفهانی، از محدّثین و فضلای قرن یازدهم هجری در اصفهان
سیدابوالحسن بن سیدمهدی عاملی اصفهانی، از علما و فضلای ساکن اصفهان در قرن چهارده هجری
سیدابوالحسن تاج‌حسینی اصفهانی، از ادبا و شعرای قرن دوازده هجری در اصفهان
سیدابوالحسن بن محمد موسوی عاملی اصفهانی، از علما و فضلای اصفهان در قرن چهارده هجری


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار