سور مفصل

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسور مفصّل‌ عنوان مجموعه‌ای از سوره‌ها است که از سوره محمد صلّى اللَّه علیه و آله تا آخر قرآن کریم را شامل می‌شود.


مراد از سُوَر مفصّل

[ویرایش]

مراد از سوره‌هاى مفصل بنابر اشهر، ۶۸ سوره پایانى قرآن کریم است که با سوره محمد صلّى اللَّه علیه و آله آغاز مى‌گردد.

اقوال در شروع سُوَر مفصّل

[ویرایش]

اقوال در مسئله این است که سُوَر مفصّل از «ق»، «ضحی‌»، «حجرات»، «جاثیه»، «صافات»، «صف»، «تبارک»، «فتح»، «الرحمن»، «انسان» و «اعلی‌» شروع می‌شود ولی قول مشهور شروع با سوره محمد صلّى اللَّه علیه و آله می‌باشد.

کاربرد سُوَر مفصّل در فقه

[ویرایش]

از این عنوان در باب صلات سخن گفته‌اند.

تقسیم بندی سُوَر مفصّل

[ویرایش]

فقها سوره‌هاى مفصل را به سه بخش تقسیم کرده‌اند: سوره‌هاى طولانى از «محمد» صلّى اللَّه علیه و آله تا «نبأ»؛ سوره‌هاى متوسط از «نازعات» تا «ضحی‌» و سوره‌هاى کوتاه از «شرح» تا «ناس».

قرائت سُوَر مفصّل

[ویرایش]

به قول مشهور، قرائت سوره‌هاى طولانى در نماز صبح، سوره‌هاى متوسط در نماز عشا، و سوره‌هاى کوتاه در نمازهاى ظهر، عصر و مغرب، مستحب است.
برخى، استحباب آن را ثابت ندانسته‌اند.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. مکی عاملی، محمد بن جمال الدین، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ج۱، ص۶۰۵.    
۲. نراقی، احمد بن محمدمهدی، مستند الشیعة، ج۵، ص۱۷۹.    
۳. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۹، ص۴۰۱.    
۴. موسوی عاملی، محمد بن علی، مدارک الأحکام، ج۳، ص۳۶۳.    
۵. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۹، ص۴۰۰-۴۰۱.    
۶. بحرانی، یوسف، الحدائق الناضرة، ج۸، ص۱۷۶-۱۷۷.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۴، ص۵۵۱.    


جعبه ابزار