سوره لیل

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افنود و دومین سوره قرآن سوره لیل می‌باشد که خداوند در آن به شب قسم خورده است.


علت نامگذاری

[ویرایش]

خداوند در آیه اول این سوره به شب هنگامی که جهان و انسان‌ها را فرامی گیرد سوگند خورده است؛ به همین جهت، سوره را «لیل» نامیده‌اند. واژه «لیل» ۹۲ بار در قرآن آمده است.

هدف این سوره

[ویرایش]

غرض این سوره تهدید و انذار است، و این هدف را از این راه دنبال می‌کند که به انسان‌ها بفهماند مساعی و تلاشهای ایشان یک جور نیست، بعضی از مردمند که انفاق می‌کنند، و از خدا پروا دارند، و وعده حسنای خدا را تصدیق می‌کنند، و خدای تعالی هم در مقابل، حیاتی جاودانه و سراسر سعادت در اختیارشان می‌گذارد. و بعضی دیگرند که بخل می‌ورزند، و به خیال خود می‌خواهند بی نیاز شوند، و وعده حسنای خدایی را تکذیب می‌کنند، و خدای تعالی هم آنان را به سوی عاقبت شر راه می‌برد، و در این سوره اهتمام و عنایت خاصی به مساله انفاق مالی شده است، شب و روز ، خلقت و تلاش انسان‌ها، انذار و تبشیر، قیامت و پاداش و… از مطالب این سوره است.

ویژگی‌های سوره لیل

[ویرایش]

۱. دارای ۲۱ آیه، ۷۱ کلمه و ۳۰۲، ۳۱۰ یا ۳۱۶ حرف.
۲. در ترتیب نزول، نهمین و در ترتیب مصحف شریف نود و دومین سوره است.
۳. پس از سوره اعلی و پیش از سوره فجر و پیش از هجرت در مکه نازل شد و هیچ آیه مدنی ندارد.
۴. از سوره‌های مفصل و از نوع اوساط آن است.
۵. نوزدهمین سوره‌ای است که با سوگند آغاز می‌شود.
۶. در این سوره، نسخی رخ نداده است.
[۵] هاشم زاده هریسی، هاشم، ۱۳۱۷، شناخت سوره‌های قرآن، ص ۵۵۱.
[۶] جمعی از محققان، علوم القرآن عندالمفسرین، ج۱، ص ۳۱۵.
[۷] حجتی، محمد باقر، ۱۳۱۱، پژوهشی درتاریخ قرآن کریم، ص ۱۴۹.
[۸] رامیار، محمود، ۱۳۰۱ - ۱۳۶۳، تاریخ قرآن، ص ۵۹.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. طباطبایی، محمد حسین، ۱۲۸۱ - ۱۳۶۰، المیزان فی تفسیر القرآن، ج۲۰، ص ۳۰۲.    
۲. فیروز آبادی، محمد بن یعقوب، ۷۲۹ - ۸۱۷ق، بصائرذوی التمییزفی لطائف الکتاب العزیز، ج۱، ص ۵۲۳.    
۳. مکارم شیرازی، ناصر، ۱۳۰۵، تفسیر نمونه، ج۲۷، ص ۶۵.    
۴. زرکشی، محمد بن بهادر، ۷۴۵ - ۷۹۴ق، البرهان فی علوم القرآن (باحاشیه)، ج۱، ص ۱۹۳.    
۵. هاشم زاده هریسی، هاشم، ۱۳۱۷، شناخت سوره‌های قرآن، ص ۵۵۱.
۶. جمعی از محققان، علوم القرآن عندالمفسرین، ج۱، ص ۳۱۵.
۷. حجتی، محمد باقر، ۱۳۱۱، پژوهشی درتاریخ قرآن کریم، ص ۱۴۹.
۸. رامیار، محمود، ۱۳۰۱ - ۱۳۶۳، تاریخ قرآن، ص ۵۹.


منبع

[ویرایش]

فرهنگ نامه فارسی علوم قرآنی،برگرفته از مقاله«سوره لیل»    


رده‌های این صفحه : سوره‌های قرآن
جعبه ابزار