عنوانی با این نام ایجاد نشده است : سوخت

همینک آن را ایجاد کنید


    سایر عناوین مشابه :
  • سوختگی
  • اصحاب الجنه (صاحبان باغ سوخته) (قرآن)
  • بخل صاحبان باغ سوخته (قرآن)
  • سوختن باغ (قرآن)
  • تشبیه باغ سوخته (قرآن)
  • سوخت چراغ (قرآن)
  • حرص صاحبان باغ سوخته (قرآن)
  • حسرت صاحبان باغ سوخته (قرآن)
جعبه ابزار