سماع (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسماع ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

شنیدن، به معنای شنیدن
سماع صوفی، حالتی در اهل تصوف برای سیر و سلوک معنوی
سماع الموتی، بقاء روح پس از مرگ و بدون بدن
سماع حدیث، کی از طرق تحمل حدیث سماع و شنیدن حدیث
سماع قرآن، فضیلت شنیدن و سماع قرآن
سماع قرائت، شنیدن قرائت از زبان استادرده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار