سلب (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افواژه سلب ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

سلب (فقه)، سَلَب به فتح سین و لام به معنای وسایل دشمن کشته شده در جنگ و دارای کاربرد فقهی در ابواب خمس و جهاد
سلب (منطق)، یکی از اصطلاحات به‌کار رفته در علم منطق و به‌معنای کیفیت قضیه، دالّ بر رفع نسبت ایجابی محمول از موضوع، و رفع اتصال یا انفصال بین مقدم و تالی


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار