سفید

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسفید یکی از رنگ‌ها می‌باشد که در به مناسبت در ابواب مختلف فقه از آن سخن گفته شده است.


معنای سفید

[ویرایش]

سفید عنوان یکی از رنگ‌ها است.

کاربرد سفید در فقه

[ویرایش]

احکام مرتبط با آن را در بابهایى نظیر طهارت، ، صلات، حج و نکاح ذکر کرده‏اند.

احکام رنگ سفید

[ویرایش]


← پوشیدن لباس سفید


پوشیدن لباس سفید،
[۱] جامع عباسى، ص۳۴۶.
بویژه در نماز
[۲] توضیح المسائل مراجع ج۱، ص۴۷۸ م ۸۶۴.
و نیز پوشیدن نعلین سفید
[۳] جامع عباسى، ص۳۴۷.
مستحب است.

← کفن سفید


کفن کردن میت در پارچه سفید، مستحب است.

← پارچه سفید برای نوزاد


پیچیدن نوزاد پس از تولد در پارچه سفید مستحب است.
[۵] جامع عباسى، ص۳۰۴.


← عمامه سفید


بر سر نهادن عمامه سفید در نماز عید مستحب است.

← احرام در لباس سفید


احرام بستن در لباس سفید مستحب است.

← خوابیدن بر فرش غیر سفید


خوابیدن بر فرش غیر سفید براى محرم مکروه است.
[۸] جامع عباسى، ص۱۸۸.


← کندن موی سفید


کندن موى سفید محاسن مکروه است؛ لیکن چیدن و قطع آن کراهت ندارد.
[۱۰] إثنى‏ عشر رسالة (شارع النجاة)، ص۱۰۸.


← نگهداری خروس سفید


نگهدارى خروس سفید در منزل مستحب است.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. جامع عباسى، ص۳۴۶.
۲. توضیح المسائل مراجع ج۱، ص۴۷۸ م ۸۶۴.
۳. جامع عباسى، ص۳۴۷.
۴. الحدائق الناضرة ج۴، ص۵۰.    
۵. جامع عباسى، ص۳۰۴.
۶. العروة الوثقی‌ ج۳، ص۳۹۸.    
۷. مستند الشیعة ج۱۱، ص۳۰۴.    
۸. جامع عباسى، ص۱۸۸.
۹. وسائل الشیعة ج۲، ص۱۳۰.    
۱۰. إثنى‏ عشر رسالة (شارع النجاة)، ص۱۰۸.
۱۱. وسائل الشیعة ج۱۱، ص۵۲۵.    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۴، ص۴۸۵-۴۸۶.    


رده‌های این صفحه : احرام | احکام اموات | فقه | لباس نماز گذار
جعبه ابزار