سعد (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسُعد به ضم سین و سکون عین نام گیاه است.
سعد بن حرث خزاعی یکی از شهدای کربلا است.
سَعْد بن بِشْر بن عُمَر حَضْرَمیّ یکی از شهدای کربلا است.
سعد بن حارث انصاری یکی از شهدای کربلا است.
سعد بن حرث خزاعی یکی از شهدای کربلا است.
سعد بن عبدالله غلام عمر بن خالد اسدی صیداوی از شهیدان کربلا است.
سعید بن عبدالله حنفی از شهدای کربلا است.
سعد بن حنظله تمیمی یکی از شهدای کربلا است.


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار