سرین

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افنشیمنگاه را سرین گویند. از آن به مناسبت در بابهاى طهارت، صلات، نکاح، حدود و دیات سخن گفته‏اند.


سرین در باب طهارت

[ویرایش]

احکام مترتب بر سرین در باب طهارت

← در غسل ترتیبی


در غسل ترتیبی سرین، از هر سمتى با همان سمت بدن (چپ یا راست) شسته مى‏شود.
[۱] مفتاح الکرامة ج۲، ص۵۳۳.


← نهادن پنبه بین سرین میت


نهادن مقدارى پنبه بین سرین میت، هنگام کفن کردن وى مستحب است.

سرین در باب صلات

[ویرایش]

احکام مترتب بر سرین در باب صلات

← نماز در صورت تعدد جنازه


در صورت تعدد جنازه، هنگام خواندن نماز بر آنها، بنابر قول برخى، افضل آن است که سر جنازه دوم، محاذى سرین جنازه اول و سر جنازه سوم، محاذى سرین جنازه دوم و همین طور سایر جنازه‏ها، قرار داده شود و اگر برخى مرد و برخى زن باشند، ابتدا اموات مرد، به ترتیب یادشده چیده مى‏شوند و سپس سر اولین میت زن محاذى سرین آخرین میت مرد و سر دومین میت زن، محاذى سرین نخستین میت زن و به همین ترتیب، قرار داده مى‏شود؛ آنگاه، امام در وسط جنازه‏هاى مرد ایستاده، بر آنان نماز مى‏گزارد.
[۳] منتهى المطلب ج۷، ص۳۵۹-۳۶۰.


← رکوع زن در نماز


مستحب است زن هنگام رکوع دستهاى خود را بالاى زانوان، بر روى رانها قرار دهد و زیاد خم نشود در حدى که باسنش بالا بیاید.

← نوع نشستن زن و مرد در نماز


در حال نماز، مستحب است مرد به صورت تورّک و زن به صورت تربّع بر باسن بنشیند.

← عدم عورت بودن سرین


بنا بر قول مشهور، سرین عورت به شمار نمى‏رود؛ از این رو، پوشاندن آن واجب نیست.

سرین در باب نکاح

[ویرایش]

احکام مترتب بر سرین در باب نکاح

← از ویژگیهای زن در ازدواج


کسى که قصد ازدواج دارد، مستحب است همسری برگزیند که از ویژگیهایى، از جمله بزرگ سرین بودن، برخوردار باشد.

سرین در باب حدود

[ویرایش]

احکام مترتب بر سرین در باب حدود

← آمیزش بدون دخول در سرین


آمیزش مرد با مرد و مرد با زن اجنبی، بین سرین بدون دخول در دُبر حرام و موجب ثبوت حد (صد تازیانه) در اول بنابر قول مشهور و تعزیر در دوم است.

سرین در باب دیات

[ویرایش]

احکام مترتب بر سرین در باب دیات

← دیه بریدن سرین


در بریدن کل سرین کسى به جنایت، دیه کامل و در بریدن یک طرف آن نصف دیه ثابت است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. مفتاح الکرامة ج۲، ص۵۳۳.
۲. جواهر الکلام ج۴، ص۲۰۵.    
۳. منتهى المطلب ج۷، ص۳۵۹-۳۶۰.
۴. ذکری الشیعة ج۱، ص۴۵۶.    
۵. کشف اللثام ج۴، ص۱۸۹.    
۶. العروة الوثقی‌ ج۲، ص۵۷۴.    
۷. العروة الوثقی‌ ج۲، ص۵۹۸.    
۸. العروة الوثقی‌ ج۲، ص۶۱۴.    
۹. مسالک الأفهام ج۱، ص۱۶۷.    
۱۰. الجامع للشرائع، ص۴۳۱.    
۱۱. وسائل الشیعة ج۲۰، ص۵۶.    
۱۲. جواهر الکلام ج۴۱، ص۳۸۲.    
۱۳. جواهر الکلام ج۴۳، ص۲۷۷.    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۴، ص۴۴۷-۴۴۸.    


رده‌های این صفحه : احکام اموات | حدود | رکوع | فقه | نماز
جعبه ابزار