سرداب

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعنوان سرداب به مناسبت در فقه کاربرد دارد.


معنای سرداب

[ویرایش]

سرداب فضاى ساخته شده در زیر زمین به منظور مصون ماندن از گرما می باشد.

کاربرد سرداب در فقه

[ویرایش]

از آن در باب طهارت و احیاء موات سخن گفته‏اند.

← سرداب در باب طهارت


میت باید در گودال کنده شده در زمین دفن گردد؛ از این رو، نهادن میت در درون اتاق و مانند آن یا تابوت بدون ضرورت جایز نیست؛ لیکن به تصریح برخى نهادن وى در سرداب با بستن در آن به وسیله خشت و گل و مانند آن، جایز است.
[۲] منهاج الصالحین (سیستانى) ج۱، ص۱۱۵.

نبش قبر میت مسلمان حرام است؛ لیکن چنانچه او را در سرداب نهاده باشند؛ گشودن در آن جهت گذاردن میتى دیگر در آن، در صورتى که جسد میت نخست آشکار نشود، به تصریح جمعى مصداق نبش قبر نخواهد بود و حرام نیست. در صورت آشکار شدن جسد، در صدق عنوان نبش بر آن و در نتیجه حرمت آن، اختلاف است.
[۴] العروة الوثقى ج۲، ص۱۳۳.
[۵] مهذب الأحکام ج۴، ص۲۵۲.


← سرداب در باب احیاء موات


احداث سرداب در مسیر غیر بن بست، در صورت محکم بودن پایه‏ها و سقف آن و زیان نداشتن براى رهگذران، جایز است؛ لیکن در مسیر بن بست جز با اجازه صاحبان آن جایز نیست.
[۶] الدروس الشرعیة ج۳، ص۳۴۲.
[۷] مفتاح الکرامة ج۱۲، ص۸۴۲پانویس

[ویرایش]
 
۱. مستند الشیعة ج۳، ص۲۶۷-۲۶۸.    
۲. منهاج الصالحین (سیستانى) ج۱، ص۱۱۵.
۳. الحدائق الناضرة ج۴، ص۱۴۲.    
۴. العروة الوثقى ج۲، ص۱۳۳.
۵. مهذب الأحکام ج۴، ص۲۵۲.
۶. الدروس الشرعیة ج۳، ص۳۴۲.
۷. مفتاح الکرامة ج۱۲، ص۸۴۲


منبع

[ویرایش]
جمعی از پژوهشگران زیر نظر سید محمود شاهرودی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۴، ص۴۲۸-۴۲۹.    


رده‌های این صفحه : احکام اموات | فقه
جعبه ابزار