سجاف

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسجاف قسمتی از لباس است که احکام آن توضیح می دهیم.


تعریف سجاف‌

[ویرایش]

پارچه باريك دوخته شده بر لبه آستین، یقه و مانند آن را سجاف می گویند.

کاربرد سجاف در فقه

[ویرایش]

از آن به مناسبت در باب طهارت و صلات سخن گفته‌اند.

احکام سجاف

[ویرایش]

سزاوار است کفن میّت بدون سجاف باشد.
[۲] لوامع صاحبقرانى، ج۲، ص۲۴۳.

پوشيدن لباس ابريشمی بر مرد حرام است؛ ليكن پوشيدن لباسى كه سجاف آن از ابریشم است، بنابر قول مشهور، حتى در نماز جایز مى‌باشد.
گروهى از فقها براى سجاف اندازه خاصى ذكر نكرده‌اند. بنابر اين، تا حدّى كه از نظر عرف اسم سجاف بر آن صادق باشد، حكم فوق جارى مى‌شود؛ليكن گروهى ديگر، اندازه آن را چهار انگشت بسته تعيين كرده‌اند. بنابر اين، در فراتر از آن، حكم ياد شده جارى نمى‌شود؛بلكه اين قول به مشهور نسبت داده شده است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۳، ص۵۰.    
۲. لوامع صاحبقرانى، ج۲، ص۲۴۳.
۳. حسینی عاملی، جواد، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة، ج۲، ص۱۵۲.    
۴. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۸، ص۱۲۸-۱۲۹.    
۵. طوسی، محمد بن حسن، النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی، ص۹۶.    
۶. طوسی، ابن حمزه، الوسیلة، ج۸۷.    
۷. حلی، جعفر بن حسن، المعتبر، ج۲، ص۹۰.    
۸. حلی، حسن بن یوسف، نهایة الإحکام، ج۱، ص۳۷۷.    
۹. عاملی، محمد بن مکی، الدروس الشرعیة فی فقه الامامیه، ج۱، ص۱۵۰.    
۱۰. محقق کرکی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۲، ص۸۶.    
۱۱. عاملی، زین الدین بن علی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ج۱، ص۵۲۸.    
۱۲. موسوی عاملی، محمد بن علی، مدارک الأحکام، ج۳، ص۱۸۰.    
۱۳. مقدس اردبیلی، علی بن حسین، مجمع الفائدة، ج۲، ص۸۵.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج۴، ص۳۹۱.    


رده‌های این صفحه : احکام اموات | احکام پوشش | فقه
جعبه ابزار