سال 32 هجری قمری

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدر سال سی‌ و دوم هجری قمری، رویدادها و وقایع نظامی مختلفی در جهان اسلام رخ داد، مانند ولایت دادن حذیفة بن یمان بر ارمنستان، ادامه فتوحات اسلامی در نواحی دریای خزر و سرزمین‌ روم، درگذشت برخی از شخصیت‌های مشهور مانند ابوذر غفاری، عباس بن عبدالمطلب و ... .


رویدادها

[ویرایش]

عبدالله بن عامر امیر بصره، عبدالله بن خازم سلمی را بر خراسان امارت می‌دهد.
• ولایت دادن حذیفة بن یمان بر ارمنستان.

وقایع نظامی

[ویرایش]

ادامه فتوحات اسلامی؛

← نواحی دریای خزر


• سپاه اسلامی به فرماندهی عبدالرحمان بن ربیعه باهلی «دربند» را تصرف کرده و به خزر لشکر می‌کشد. عبدالرحمان در نبردگاه کشته می‌شود و عبدالله بن خازم با سپاه انبوه برای خون‌خواهی او حرکت می‌کند و در نبردی خونین «قارن» پادشاه خزر را کشته و خزریان را شکست می‌دهد.

← سرزمین روم


معاویة بن ابی‌سفیان «درب» (ناحیه‌ای بین انطاکیه و طرسوس) را طی نبردی فتح می‌کند.

درگذشتگان

[ویرایش]

ابودرداء.
ابوذر غفاری.
حَکَم اموی.
عباس بن عبدالمطلب.
عبدالرحمان باهلی.
عبدالرحمان بن عوف.
عبدالله بن مسعود.
کعب الاحبار.

منبع

[ویرایش]

عبدالسلام ترمانینی، رویدادهای تاریخ اسلام، ترجمه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ج۱، ص۱۵۷.

جعبه ابزار