سال 31 هجری قمری

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدر سال سی‌ و یکم هجری قمری، رویدادها و وقایع نظامی مختلفی در جهان اسلام رخ داد، مانند کشته شدن یزدگرد سوم، آخرین پادشاه ایران و زوال سلسله ساسانی و ادامه فتوحات اسلامی در ایران، درگذشت برخی از شخصیت‌های مشهور مانند ابوسفیان بن حرب، اقرع بن حابس و ... .


رویدادها

[ویرایش]

• کشته شدن یزدگرد سوم، آخرین پادشاه ایران و زوال پادشاهی ساسانی.

وقایع نظامی

[ویرایش]

کامل شدن فتح ایران؛
عبدالله بن عامر در خراسان پیش رفت، نیشابور، طوس و ابیورد را فتح کرد و به سرخس رسیده با مردم مرو از در مصالحه در می‌آید.
احنف بن قیس، طخارستان (تخارستان)، مرورود، جوزجان، طالقان، فاریاب و بلخ را فتح می‌کند.

درگذشتگان

[ویرایش]

اقرع بن حابس.
ابوسفیان بن حرب.
یزدگرد سوم.

منبع

[ویرایش]

عبدالسلام ترمانینی، رویدادهای تاریخ اسلام، ترجمه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ج۱، ص۱۵۷.

جعبه ابزار