سال 301 هجری قمری

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدر سال سیصد و یک هجری قمری، رویدادها و وقایع نظامی مختلفی در جهان اسلام رخ داد، مانند: کشته شدن امیراحمد سامانی و جانشینی فرزندش امیرنصر سامانی، درگیری مقتدربالله عباسی با عبیدیان و بیرون راندن آنان از مصر، قتل و غارت حاجیان توسط قرمطیان، درگذشت برخی از شخصیت‌های مشهور مانند ابوزرعه ثقفی و ... .


رویدادها

[ویرایش]

مقتدر عباسی پنج پسر خود را ختنه می‌کند و در ختنه سوران آنان، ششصد هزار دینار خرج می‌کند.
• خلیفه، ابوالهیجاء عبدالله بن حمدان را از امارت موصل عزل و سردار یمن طولونی را به‌جای او می‌گمارد. آن‌گاه این یک را نیز از امارت عزل کرده، نحریر خادم را به‌جای او منصوب می‌کند. چندی بعد، نحریر را نیز برکنار می‌کند و دوباره ابوالهیجاء را بر موصل می‌گمارد. عزل و نصب او بر موصل، تا زمان مرگش در سال ۳۱۷ق ادامه می‌یاند.
• بازداشت حسین بن منصور حلاّج در شهر «سوس» به اتهام الحاد و زندقه و فرستادن او به بغداد.
احمد بن اسماعیل سامانی امیر ماوراءالنهر و خراسان مورد سوء قصد غلامانش قرار گرفته، کشته می‌شود. پسرش ابوالحسن نصر دوم به‌جای پدر می‌نشیند و امیر خوشبخت لقب می‌گیرد.
ابوسعید جنّابی رهبر قرمطیان توسط برخی از خادمانش غافلگیرانه کشته می‌شود، و پسرش سعید به‌جای او می‌نشیند. آن‌گاه برادرش ابوطاهر بر او پیروز می‌شود و رهبری قرمطیان را به‌دست می‌گیرد.

وقایع نظامی

[ویرایش]

• عبیدالله مهدی سپاهی به فرماندهی سردار حبّاسة بن یوسف برای اشغال مصر فراهم می‌کند و او بر برقه، اسکندریه و فیّوم مسلط می‌شود. مقتدربالله عباسی سپاهی به فرماندهی سردار مونس مظفر برای مقابله با این تهاجم اعزام می‌کند. مونس پس از جنگ‌های خردکننده، به‌جلوگیری از پیش روی عبیدیان و بیرون راندن آنان از مصر موفق می‌شود.
• پس از مرگ امیر احمد سامانی، حسن بن علی بن حسن معروف به اطروش در سرزمین دیلمان آشکار می‌شود و بر طبرستان که تابع امیر سامانی بود، چیره می‌شود.
حسین بن حمدان امیر دیاربکر و دیار ربیعه با نیروهای رزم تابستانی می‌جنگد و دژهای بسیاری از سرزمین روم را می‌گشاید.
• قرمطیان در حالی که اعراب نیز با آنان هستند، راه را برحاجیان می‌بندند، اموالشان را غارت کرده، آنان را می‌کشند و یا به اسارت می‌برند.

درگذشتگان

[ویرایش]

ابن منده محمد بن یحیی
• ابوزرعه ثقفی
• ابوسعید جنّابی
• احمد سامانی
علی بن احمد راسبی
جعفر بن محمد فریابی

منبع

[ویرایش]

عبدالسلام ترمانینی، رویدادهای تاریخ اسلام، ترجمه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ج۲، ص۱۷۴-۱۷۵.


جعبه ابزار