سال 106 هجری قمری

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدر سال صد و شش هجری قمری، رویدادها و وقایع نظامی مختلفی در جهان اسلام رخ داد، مانند انتصاب یوسف بن عمر ثقفی به حکومت یمن، فتوحات و لشکرکشی‌ در سرزمین روم، ماوراءالنهر، دریای مدیترانه و وقوع جنگ بین یمانیان و قیسیان و درگذشت برخی از شخصیت‌های مشهور مانند حرّ ثقفی و ... .


رویدادها

[ویرایش]

• نصب یوسف بن عمر ثقفی به حکومت یمن.
• حج‌ گذاردن هشام بن عبدالملک.

وقایع نظامی

[ویرایش]

فتوحات و لشکرکشی‌ در سرزمین روم، ماوراءالنهر، دریای مدیترانه و وقوع جنگ بین یمانیان و قیسیان:

سعید بن عبدالملک بن مروان نیروهای رزم تابستانی را فرماندهی کرده و به روم حمله برد.
مسلم بن سعید کلابی، فرمانروای خراسان به ترک‌ها حمله برد و آنها را طی نبردی که در نزدیکی «فرغانه» به وقوع پیوست، شکست داد.
• ناوگان مغرب به دو جزیره «ساردینی» و «کُرس» به فرماندهی حسان بن محمد بن ابی‌بکر، مولای بنی جمح حمله برد.
• جنگ‌های قیسیان و یمانیان: قیسیان (مضریان) و یمانیان در «برقان» (نزدیک شهر بلخِ خراسان) با هم درگیر شدند.

درگذشتگان

[ویرایش]

حرّ ثقفی.
سالم بن عبدالله بن عمر.
طاووس بن کیسان.
مسیب بن بشر ریاحی.

منبع

[ویرایش]

عبدالسلام ترمانینی، رویدادهای تاریخ اسلام، ترجمه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ج۱، ص۲۹۳.

جعبه ابزار