سال ۸۳ هجری قمری

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدر سال هشتاد و سه هجری قمری، رویدادها و وقایع نظامی مختلفی در جهان اسلام رخ داد، مانند شکست قیام عبدالرحمان بن اشعث در نبرد با یزید بن مهلّب و درگذشت برخی از شخصیت‌های مشهور اعشی هَمدان و ... .


وقایع نظامی

[ویرایش]

ادامه قیام عبدالرحمان ابن اشعث: حجاج بن یوسف سپاهی را به فرماندهی یزید بن مهلّب برای جنگ با ابن اشعث مجهز کرد. این سپاه در «مسکن» از نواحی کرمان با سپاهیان ابن اشعث روبه‌رو شد. در طی نبرد ابن اشعث شکست خورد و ناگزیر به رتبیل، پادشاه ترک، پناهنده شد.

درگذشتگان

[ویرایش]

اعشی هَمدان.
سفیان بن وهب.
محمد بن سعد بن ابی‌وقاص.
معاذه عَدَویه.

منبع

[ویرایش]
عبدالسلام ترمانینی، رویدادهای تاریخ اسلام، ترجمه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ج۱، ص۲۵۰.

جعبه ابزار