سال ۷۹ هجری قمری

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدر سال هفتاد و نه هجری قمری، رویدادها و وقایع نظامی مختلفی در جهان اسلام رخ داد، مانند توسعه بنای تاریخی مذهبی مسجد جامع مصر توسط عبدالعزیز بن مروان، وقوع کشمکش بین عبدالله بن ابی‌بکره، حاکم سیستان، با پادشاه ترک‌ها و درگذشت برخی از شخصیت‌های مشهور مانند ابن ابی‌بکره و ... .


رویدادها

[ویرایش]

عبدالعزیز بن مروان، حاکم مصر، مسجد جامع عمرو بن عاص را توسعه داد و بخش‌هایی را به آن افزود.

وقایع نظامی

[ویرایش]

عبدالله بن ابی‌بکره، حاکم سیستان، با «رتبیل» پادشاه ترک جنگید، اما رتبیل بر او چیره شد و وی را ناچار به پذیرش صلح نمود. در نتیجه، عبیدالله از غصّه و‌ اندوه مرد.

درگذشتگان

[ویرایش]

ابن ابی‌بکره.

منبع

[ویرایش]

عبدالسلام ترمانینی، رویدادهای تاریخ اسلام، ترجمه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ج۱، ص۲۴۳.

جعبه ابزار