سال ۶۷ هجری قمری

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدر سال شصت و هفت هجری قمری، رویدادها و وقایع نظامی مختلفی در جهان اسلام رخ داد، مانند انتصاب مصعب بن زبیر به ولایت عراق توسط عبدالله بن زبیر، جنگ میان مصعب بن زبیر و مختار ثقفی و شهادت مختار ثقفی و درگذشت برخی از شخصیت‌های مشهور مانند احنف بن قیس و ... .


رویدادها

[ویرایش]

عبدالله بن زبیر، برادرش مصعب را به ولایت عراق گمارد. مهلب بن ابی‌صفره، پیشوای قبیله ازد، نیز به او پیوست و مصعب، امارت بصره را به وی واگذار کرد.
• عبدالله بن زبیر، عمر بن عبیدالله بن معمر را به ولایت فارس و اهواز گماشت.
عبدالملک بن مروان، زهیر بلوی را به امارت افریقیه منسوب کرد و برای بازپس‌گیری قیروان از کسیله، سپاهی را به یاری‌اش فرستاد.

وقایع نظامی

[ویرایش]

• جنگ میان مصعب بن زبیر و مختار ثقفی: عبدالله بن زبیر به همراهی مهلب بن ابی‌صفره راهی جنگ با مختار ثقفی شد. مختار به کوفه پناه برد و مصعب به مدت چهار ماه، او را در شهر محاصره کرد. آن‌گاه مختار برای جنگ با او از شهر بیرون آمد، اما او و یارانش در جنگ با مصعب کشته شدند.
• مصعب بن زبیر، مهلب بن ابی‌صفره را رهسپار جنگ با خوارج ازارقه در اهواز کرد.

درگذشتگان

[ویرایش]
احنف بن قیس.
شرحبیل بن ذی‌الکلاع.
شریک بن حدیر.
عَمره، دختر نعمان.
محمد بن اشعث کندی.
مختار ثقفی.

منبع

[ویرایش]

عبدالسلام ترمانینی، رویدادهای تاریخ اسلام، ترجمه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ج۱، ص۲۲۲.

جعبه ابزار