سال ۵۶ هجری قمری

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدر سال پنجاه و شش هجری قمری، رویدادها و وقایع نظامی مختلفی در جهان اسلام رخ داد، مانند انتصاب سعید بن عثمان بن عفان بر خراسان و ولید بن عتبة بن ابی‌سفیان بر مدینه، ادامه حملات نیروهای مسلمان به روم از خشکی و دریا و درگذشت برخی از شخصیت‌های مشهور مانند جویریه دختر حارث و ... .


رویدادها

[ویرایش]

• گماردن سعید بن عثمان بن عفان بر خراسان.
• گماردن ولید بن عتبة بن ابی‌سفیان بر مدینه.

وقایع نظامی

[ویرایش]

یزید بن شجره رهاوی از راه دریا به روم حمله کرد.
عیاض بن حارث از راه خشکی به روم حمله کرد.
سعید بن عثمان، فرمانروای خراسان، به ناحیه سُغد لشکر کشید و بدون خون‌ریزی، سمرقند را فتح کرد.

درگذشتگان

[ویرایش]

جویریه دختر حارث.
رویفع بن ثابت.
قثم بن عباس.

منبع

[ویرایش]

عبدالسلام ترمانینی، رویدادهای تاریخ اسلام، ترجمه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ج۱، ص۱۹۹.

جعبه ابزار