سال ۲۴ هجری قمری

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدر سال بیست و چهارم هجری قمری، رویدادها و وقایع نظامی مختلفی در جهان اسلام رخ داد، مانند بازگرداندن سعد بن ابی‌وقاص به حکومت کوفه، ادامه فتوحات اسلامی در سرزمین‌های روم، ارمنستان و ایران، درگذشت برخی از شخصیت‌های مشهور مانند سراقة بن مالک، عمیر بن وهب جمحی و ... .


رویدادها

[ویرایش]

• بازگرداندن سعد بن ابی‌وقاص به حکومت کوفه.
• نصب عقبة بن فرقد سلمی به امارت آذربایجان.
عثمان بن عفان، عبدالله بن سعد بن ابی‌سرح را به جای عمروعاص بر خراج مصر می‌گمارد و این امر موجب دشمنی عمرو با عثمان می‌شود.

وقایع نظامی

[ویرایش]

وقوع جنگ‌های پراکنده در ادامه فتوحات اسلامی؛

← روم


معاویة بن ابی‌سفیان با نیروهای تابستانی به سرزمین روم حمله می‌برد و پس از رخنه در آن به «عموریه» یورش می‌برد.

← ایران


مجاشع بن مسعود سلمی، به سیستان لشکر می‌کشد و کابل مرکز سیستان را فتح می‌کند.

← ارمنستان و آذربایجان


ولید بن عقبه به ارمنستان و آذربایجان حمله می‌کند.

درگذشتگان

[ویرایش]

خنساء.
سراقة بن مالک.
عمیر بن وهب جمحی.

منبع

[ویرایش]

عبدالسلام ترمانینی، رویدادهای تاریخ اسلام، ترجمه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ج۱، ص۱۴۷.

جعبه ابزار