سال ۱۴ هجری قمری

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدر سال چهاردهم هجری، رویدادها و وقایع نظامی مختلفی در جهان اسلام رخ داد، مانند تبدیل پادگان نظامی بصره به شهر، وقوع نبرد قادسیه بین ایرانیان و اعراب مسلمان، ادامه فتوحات اسلامی در عراق و شام، درگذشت برخی از شخصیت‌های مشهور مانند سعد بن عباده، ابوقحافه و ... .


رویدادها

[ویرایش]

عتبة بن غزوان بصره را که پایگاه نظامی بود به شهر تبدیل کرده، مسجد آن را بنا می‌نهد.

وقایع نظامی

[ویرایش]

• ادامه فتوحات اسلامی در عراق و شام؛

← عراق


• عمر بن خطّاب، پس از کشته شدن ابوعبیده ثقفی، سعد بن ابی‌وقاص را به فرماندهی سپاه اسلام برمی‌گزیند و او در قادسیه با ایرانیان رویارو می‌شود.
جنگ قادسیه سه روز به طول انجامید (پانزدهم ماه شعبان):
روز ارماث که در آن، جالینوس، سردار ایرانی کشته شد.
روز اعماس که در آن رستم فرمانده سپاه ایران به دست هلال بن علّفه کشته شد.
روز اغواث (۱۹۸) که در آن بهمن پسر جاذویه (معروف به ذوالحاجب) سردار ایرانی کشته شد.

← شام


• رومیان پس از شکست در اجنادین، در مرج الصفر (در نزدیکی دمشق) جمع و در نبردی شکننده با مسلمانان درگیر می‌شوند که به پیروزی مسلمانان می‌انجامد.
• رومیان با نیروهای شکست خورده خود به دمشق عقب‌نشینی می‌کنند. مسلمانان آنان را تعقیب کرده، شهر را به مدت شش ماه محاصره می‌کنند (محاصره اول). سپس آن را بی خون‌ریزی تصرف کرده، منصور پسر سرجون، یکی از کارگزاران عالی‌رتبه، عهده‌دار مذاکره با آنان می‌شود. (چهاردهم سپتامبر سال ۶۳۵ م).
• هراکلیوس، امپراتور روم از حمص به انطاکیه می‌رود و ارتشی انبوه به فرماندهی برادرش تئودوسیوس تدارک می‌بیند. فرمانده «بانس» نیز در این لشکرکشی با او همراه است.
ابوعبیده جرّاح و خالد بن ولید، بعلبک و حمص را گشوده و به دمشق باز می‌گردند و این در زمانی است که خبر تجهیز هراکلیوس برای جنگ با مسلمانان را می‌شنوند. آنان نیروهای خود را برای نبرد با رومیان از دمشق بدان سو می‌برند.

درگذشتگان

[ویرایش]
ابوزید نجّاری.
ابوقحافه.
بهمن بن جاذویه.
جالینوس ایرانی.
خالد بن سعید بن عاص.
رستم فرخزاد.
سعد بن عباده.
سعید بن خالد بن عاص.
سلمه مخزومی.
مثنی بن حارثه.
نمر بن تولب.
هند دختر عتبه.

منبع

[ویرایش]

عبدالسلام ترمانینی، رویدادهای تاریخ اسلام، ترجمه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ج۱، ص۱۲۸.


جعبه ابزار