سال ۱۳۷ هجری قمری

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدر سال صد و سی و هفت هجری قمری، رویدادها و وقایع نظامی مختلفی در جهان اسلام رخ داد، مانند کشته شدن ابومسلم خراسانی توسط ابوجعفر منصور عباسی، وقوع شورش‌های پراکنده در نواحی مختلف ممالک اسلامی، درگذشت برخی از شخصیت‌های مشهور مانند زیاد سفیانی و ... .


رویدادها

[ویرایش]

• منصور عباسی، ابومسلم را از خراسان فرا خواند و پس از قتل وی، خالد بن ابراهیم ذهلی رابه جای وی منصوب کرد.
عبدالرحمان بن حبیب فهری، امیر افریقا از پرداخت مالیات به خلیفه، منصور عباسی سرباز زد. منصور وی را تهدید کرد و عبدالرحمان نیز از اطاعت او بیرون آمد و نام او را از خطبه‌ انداخت و در افریقا و مغرب اعلام استقلال کرد.
الیاس و عبدالوارث، پسران حبیب فهری برای کشتن برادرشان، عبدالرحمان توطئه کردند، به امید اینکه الیاس به حکومت برسد و از منصور اطاعت کنند. زمانی که عبدالرحمان در دارالخلافة بود، آنان بر وی داخل شدند و الیاس او را کشت و بدین ترتیب حاکم افریقا گردید.
• نصب حمید بن قحطبة به امارت موصل.

وقایع نظامی

[ویرایش]

وقوع شورش‌های پراکنده در نواحی مختلف ممالک اسلامی:
- عبداللّه بن علی عباسی بر پسر برادرش، منصور شورید. وی خواستار خلافت بعد از سفّاح بود. منصور، ابومسلم خراسانی را برای جنگ با وی گسیل داشت. دو گروه در نصیبین با یک دیگر روبرو شدند و عبداللّه شکست خورد و به برادرش، سلیمان بن علی، حاکم خلیفه بر بصره پناه برد.
- عثمان بن عبدالاعلی بن سراقه ازدی، در دمشق علیه عباسیان شورید و به نفع بنی‌امیه دعوت خود را آغاز کرد. صالح بن علی عباسی، حاکم شام شورش او را سرکوب کرد و عثمان را به قتل رساند.
- سنباد مجوسی به خون‌خواهی از ابومسلم در خراسان سر به قیام برداشت. این شورش، توسط لشکری به فرماندهی «جمهور بن مرّار عجلی» سرکوب و سنباد کشته شد.
- ملبّد بن حرمله شیبانی خارجی در جزیره بر علیه منصور شورش کرد. منصور چندین لشکر به فرماندهی امیر لشکری توانا و بزرگ و کارآزموده، به جنگ او فرستاد و شورش را سرکوب کرد.

درگذشتگان

[ویرایش]
ابو مسلم خراسانی.
به آفرید.
زیاد سفیانی.
سنباد مجوسی.
عبدالرحمان بن حبیب فهری.
عثمان بن سراقة ازدی.
ابوعیسی اسحاق بن یعقوب اصفهانی.

منبع

[ویرایش]

عبدالسلام ترمانینی، رویدادهای تاریخ اسلام، ترجمه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ج۱، ص۳۴۸.

جعبه ابزار