ساحران فرعون و پیروزی (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدر این مقاله، آیات مرتبط با تلاش ساحران فرعون برای پیروزی معرفی می‌شوند.


تلاش برای پیروزی

[ویرایش]

تلاش مذبوحانه جادوگران فرعونى، براى پيروزى بر موسی علیه‌السلام:
۱. «وجآء السّحرة فرعون قالوا إنّ لنا لأجرا إن كنّا نحن الغلبين؛ساحران نزد فرعون آمدند و گفتند: آيا اگر ما پيروز گرديم اجر و پاداش مهمي خواهيم داشت؟»
۲. «لعلّنا نتّبع السّحرة إن كانوا هم الغلبين‌• فلمّا جاء السّحرة قالوا لفرعون أن لنا لأجرا إن كنّا نحن الغلبين؛ تا اگر ساحران پيروز شوند ما از آنان پيروي كنيم. هنگامي كه ساحران آمدند، به فرعون گفتند: آيا اگر پيروز شويم پاداش مهمي خواهيم داشت؟»

مسدود بودن راه پیروزی

[ویرایش]

بسته بودن راه موفقیّت و پيروزى بر ساحران فرعون:
۱. «فلمّآ ألقوا قال موسى‌ ما جئتم به السّحر إنّ اللّه‌ سيبطله إنّ اللّه لايصلح عمل المفسدين‌• ويحقّ اللّه الحقّ بكلمته ولو كره المجرمون؛ هنگامي كه افكندند موسي گفت آنچه شما آورديد سحر است، كه خداوند به زودي آنرا ابطال مي‌كند، چرا كه خداوند عمل مفسدان را اصلاح نمي‌كند. و حق را به وعده خويش تحقق مي‌بخشد هر چند مجرمان اكراه داشته باشند.»
۲. «قلنا لاتخف إنّك أنت الأعلى‌• وألق ما فى يمينك تلقف ما صنعوا إنّما صنعوا كيد سحر ولايفلح السّاحر حيث أتى‌؛ گفتيم: نترس تو مسلما (پيروز و) برتري!و چيزي را كه در دست راست داري بيفكن، تمام آنچه را آنها ساخته‌ اند مي‌بلعد، چرا كه آن تنها مكر ساحر است، و ساحر هر كجا برود رستگار نخواهد شد.»

هدف ساحران از پیروزی

[ویرایش]

پيروزى ساحران، زمينه‌ساز برترى يافتن فرعونيان:
«فأجمعوا كيدكم ثمّ ائتوا صفًّا وقد أفلح اليوم من استعلى‌؛اكنون كه چنين است تمام نيرو و نقشه خود را جمع كنيد و در يك صف (به ميدان مبارزه) بيائيد، و رستگاري امروز از آن كسي است كه برتري خودش را اثبات كند!»

امید به پیروزی

[ویرایش]
ساحران و فرعونیان به پیروزی ساحران بر حضرت موسی علیه‌السلام امیدوار بودند.

← امید ساحران به پیروزی


امیدواری ساحران، به غلبه بر موسى علیه‌السلام:
«وجآء السّحرة فرعون قالوا إنّ لنا لأجرا إن كنّا نحن‌الغلبين؛ساحران نزد فرعون آمدند و گفتند: آيا اگر ما پيروز گرديم اجر و پاداش مهمي خواهيم داشت ؟»

← امید فرعونیان به پیروزی


اميدوارى فرعونيان، به غلبه ساحران بر موسى علیه‌السلام:
«لعلّنا نتّبع السّحرة إن كانوا هم الغلبين؛تا اگر ساحران پيروز شوند ما از آنان پيروي كنيم.»

پانویس

[ویرایش]
 
۱. اعراف/سوره۷، آیه۱۱۳.    
۲. شعراء/سوره۲۶، آیه۴۰.    
۳. شعراء/سوره۲۶، آیه۴۱.    
۴. یونس/سوره۱۰، آیه۸۱.    
۵. یونس/سوره۱۰، آیه۸۲.    
۶. طه/سوره۲۰، آیه۶۸.    
۷. طه/سوره۲۰، آیه۶۹.    
۸. طه/سوره۲۰، آیه۶۴.    
۹. اعراف/سوره۷، آیه۱۱۳.    
۱۰. شعراء/سوره۲۶، آیه۴۰.    


منبع

[ویرایش]
مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۱۱، ص۲۵۷، برگرفته از مقاله «ساحران فرعون و پیروزی».    


جعبه ابزار