زوجیت پدیده‌ها از آیات خدا (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افیکی از مصادیق آیات آفاقی، زوجیت‌پدیده‌ها هستند. در این مقاله آیات مرتبط با آیه بودن زوج بودن پدیده‌ها معرفی می‌شوند.


آیه بودن زوجیت پدیده‌ها

[ویرایش]

زوجیّت پديده‌هاى عالَم هستی، آیه الهی:

۱. سبحن الّذى خلق الأزوج كلّها ممّا تنبت الأرض ومن أنفسهم و ممّا لايعلمون. منزه است كسى كه تمام" زوجها" را آفريد، از آنچه زمین مى‌روياند، و از خود آنها و از آنچه نمى‌دانند!

۲. ومن كلّ شى‌ء خلقنا زوجين لعلّكم تذكّرون. و از هر چيز دو زوج آفريديم شايد متذكر شويد.

۳. و الّذى خلق الأزوج كلّها وجعل لكم مّن الفلك والأنعم ما تركبون. و همان كسى كه همه زوجها را آفريد، و براى شما از کشتیها و چهارپایان مركبهايى قرار داد كه بر آن سوار شويد.

عناوین مرتبط

[ویرایش]

چارپایان از آیات خدا (قرآن)، حشرات از آیات خدا (قرآن)، پرندگان از آیات خدا (قرآن)، آیات انفسی (قرآن)، گیاهان از آیات خدا (قرآن)، محصولات کشاورزی از آیات خدا (قرآن).

پانویس

[ویرایش]
 
۱. یس/سوره۳۶، آیه۳۶.    
۲. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۱۸، ص۳۷۱.    
۳. ذاریات/سوره۵۱، آیه۴۹.    
۴. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۲۲، ص۳۷۱.    
۵. زخرف/سوره۴۳، آیه۱۲.    
۶. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۲۱، ص۱۵.    


منبع

[ویرایش]

مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۱، ص۴۴۷، برگرفته از مقاله «مصادیق آیات آفاقی (زوجیت پدیده‌ها)».    


رده‌های این صفحه : آیات الهی | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار