زهار

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افزهار جاهایی از بدن که مو در آن می روید.


اصطلاح زهار

[ویرایش]

زهار رستنگاه موهاى اطراف آلت تناسلی می باشد.
به آن قسمت از سطح بدن که جلو لگن قرار دارد و موهاى اطراف آلت تناسلى روى آن مى‌روید، زهار گویند.

کاربرد زهار در فقه

[ویرایش]

از آن در بابهاى طهارت، حج، جهاد، تجارت، حجر و دیات سخن رفته است.

احکام زهار در فقه

[ویرایش]


← احکام زهار در طهارت


بنابر قول مشهور، زهار جزو عورت به شمار نمى‌رود؛ از این رو، پوشاندن آن واجب نیست؛ هرچند مستحب است.زدودن موهاى زهار،بویژه قبل از احراممستحب است و افضل، زدودن با نوره است؛و ترک ازاله آن مکروه مى‌باشد.
[۶] معالم الدین (قسم الفقه) ج۲، ص۹۱۸.

در حرمت یا کراهت ازاله موهاى بدن میت از جمله زهار اختلاف است.
[۸] مدارک العروة ج۶، ص۴۷۲-۴۸۲.


← زهار در حج


ازاله موهاى بدن از جمله زهار بر محرم، حرام و موجب ثبوت کفاره است.کفّاره آن به گفته برخى قدما-که از دیدگاه برخى دیگر مطابق احتیاط است- یک گوسفند مى‌باشد؛ لیکن بعضى گفته‌اند: کفّاره آن قربانى کردن یک گوسفند یا اطعام شش فقیر؛ هر یک دو مدّ و یا سه روز روزه است؛ هرچند قربانى کردن یک گوسفند مطابق احتیاط است.
[۱۳] مهذب الأحکام ج۱۳، ص۳۴۱-۳۵۴.


← زهار در جهاد وحجر


از نشانه هاى بلوغ هر یک از پسر و دختر، روییدن موهاى درشت بر زهار ایشان است.
اگر نیروى بالغى از دشمن در حال نبرد اسیر گردد، کشته مى‌شود و در فرض عدم تشخیص بلوغ، از راه مشاهده روییدن موى بر زهار، بلوغ یا عدم بلوغ وى به دست مى‌آید.

← زهار در تجارت


نروییدن موى زهار از عیوب محسوب مى‌شود؛ از این رو، اگر کنیزى خریدارى شود و سپس معلوم گردد موهاى زهارش نمى‌روید، خریدار حق خیار دارد و مى‌تواند معامله را برهم زند.

← زهار در دیات


از بین بردن موهاى زهار کسى از روى جنایت، موجب ثبوت ارش بر عهده جانی است.
بریدن آن نیز حکم از بین بردن موهاى آن را دارد.
بر کسى که به سبب ایراد ضربه بر زهار دیگرى او را به بیمارى باد فتق مبتلا کرده، چهار پنجم دیه کامل ثابت مى‌گردد.
[۲۱] الوسیلة ص۴۵۱.پانویس

[ویرایش]
 
۱. مستمسک العروة ج۲، ص۱۸۷.    
۲. مستمسک العروة ج۲، ص۱۹۰.    
۳. الجامع للشرائع ص۲۹.    
۴. العروة الوثقی ج۴، ص۶۵۲.    
۵. تحریر الأحکام ج۱، ص۷۱.    
۶. معالم الدین (قسم الفقه) ج۲، ص۹۱۸.
۷. العروة الوثقی‌ ج۲، ص۶۱.    
۸. مدارک العروة ج۶، ص۴۷۲-۴۸۲.
۹. جواهر الکلام ج۲۰، ص۴۰۶.    
۱۰. الکافی فی الفقه ص۲۰۴.    
۱۱. غنیة النزوع ص۱۶۸.    
۱۲. جواهر الکلام ج۲۰، ص۴۰۹-۴۱۰.    
۱۳. مهذب الأحکام ج۱۳، ص۳۴۱-۳۵۴.
۱۴. جواهر الکلام ج۲۶، ص۵.    
۱۵. جواهر الکلام ج۲۱، ص۱۲۱.    
۱۶. تحریر الأحکام ج۲، ص۳۶۷.    
۱۷. جواهر الکلام ج۲۳، ص۲۵۸.    
۱۸. المهذب البارع ج۵، ص۳۰۶.    
۱۹. شرائع الإسلام ج۴، ص۱۰۳۷.    
۲۰. جواهر الکلام ج۴۳، ص۲۷۵.    
۲۱. الوسیلة ص۴۵۱.


منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج۴، ص۳۱۶-۳۱۷.    


رده‌های این صفحه : بلوغ | حج | دیات | فقه | محرمات احرام
جعبه ابزار