زنازادهذخیره مقاله با فرمت پی دی افزنا زاده فرزندی که از راه غیر شرعی متولد بشود.


معنی زنازاده

[ویرایش]

زنازاده فرزند نامشروع می باشد.
به بچه‏اى که نتیجه آمیزش نامشروع (زنا) باشد، زنازاده یا ولدالزّنا گویند.

کاربرد زنازاده در فقه

[ویرایش]

از احکام آن در بابهایى نظیر اجتهاد و تقلید، طهارت، صلات، نکاح، قضاء و شهادات سخن گفته‏اند.

احکام زنازاده

[ویرایش]


← نَسَب


نسب تنها از راه آمیزش مشروع یا آمیزش به شبهه ثابت مى‏گردد. [۱]
بنابر این، بچه‏اى که از راه زنا به دنیا مى‏آید، شرعا فرزند زناکار به شمار نمى‏آید و به او منتسب نمى‏گردد.
در نتیجه احکام مترتب بر نسب، از قبیل ارث بردن بر زنازاده بار نمى‏شود؛ نه او از زنا کار و خویشان او ارث مى‏برد و نه زناکار و خویشان وى از او، مگر در ازدواج که زنازاده و زنا کار نمى‏توانند بایکدیگر ازدواج کنند؛ چنان که ازدواج خواهر و برادر متولد شده از زنا با یکدیگر صحیح و جایز نیست. [۲] [۳]

← طهارت و اسلام


چنانچه ولدالزناى کافر مسلمان شود آیا اسلامش پذیرفته و احکام آن از قبیل طهارت و محترم بودن جان و مال بر او بار مى‏شود یا نه؟ مشهور قائل به قول نخست‏اند. [۴] [۵] [۶]
کودکى که از راه زنا متولد شده، در صورتى که پدر و مادر وى هر دو مسلمان باشند یا یکى مسلمان و دیگرى کافر باشد، آیا کودک محکوم به اسلام است و در نتیجه احکام اسلام همچون طهارت بر او بار مى‏شود یا نه؟ بسیارى قائل به قول نخست‏اند. [۷] [۸] [۹] [۱۰] [۱۱] [۱۲] [۱۳] [۱۴]
برخى گفته‏اند: در صورتى که پدر و مادر هر دو مسلمان باشند، کودک نه محکوم به اسلام است و نه محکوم به کفر و در نتیجه احکام خاص هر یک از اسلام و کفر بر او بار نمى‏شود؛ اما اگر یکى از والدین مسلمان و دیگرى کافر باشد، کودک ملحق به کافر است، مگر درصورتى که زنا از طرف کافر باشد، مانند اینکه کافر به عنف و اجبار با زن مسلمانى زنا کند که در این صورت کودک به مسلمان ملحق مى‏گردد نه کافر و در نتیجه احکام اسلام بر او بار مى‏شود. [۱۵]
برخى دیگر در فرض مسلمان بودن یکى از والدین و اجبار از سوى یک طرف، میان مسلمان و کافر تفصیل داده و گفته‏اند: اگر عنف و اجبار از طرف مسلمان باشد، کودک شرعاً ملحق به کافر و محکوم به کفر است، اما اگر به عکس باشد، طفل ملحق به مسلمان و محکوم به اسلام خواهد بود. [۱۶]

← عدم شایستگى تصدى برخى مناصب


از دیدگاه شرع مقدس، زنازاده شایستگى تصدی برخى مناصب را ندارد، مانند مرجعیت تقلید ، امامت جماعت و قضاوت ، زیرا از شرایط احراز آنها حلال زاده بودن است.

← دیگر احکام زنازاده


بنابر مشهور، شهادت زنازاده مطلقا پذیرفته نیست. [۱۷]
برخى قدما شهادت وى را در صورتى که موضوع دعوا، مالى ناچیز و کم ارزش باشد، پذیرفته دانسته‏اند. [۱۸]
ازدواج با زنازاده بنابر قول به اسلام او، [۱۹]و نیز گزینش وى براى دایگی فرزند، مکروه است؛ چنان که بر گزیدن زنِ داراى کودک شیرخوار از راه زنا براى شیردادن به فرزند کراهت دارد. [۲۰] [۲۱]

پانویس

[ویرایش]
 
۱. جواهر الکلام ج۲۹، ص۲۴۳-۲۴۴.    
۲. جواهر الکلام ج۲۹، ص۲۵۶-۲۵۹.    
۳. جواهر الکلام ج۳۹، ص۲۷۴-۲۷۷.    
۴. کتاب الطهارة (شیخ انصارى) ج۵، ص۱۵۵.
۵. المعالم الزلفى ص۳۴۸.
۶. مصباح الهدى ج۱، ص۴۰۶.
۷. مصباح الفقیه ج۷، ص۳۰۳.
۸. العروة الوثقى ج۱، ص۱۳۹-۱۴۰.
۹. المعالم الزلفى ص۳۴۹-۳۵۰.
۱۰. دلیل العروة ج۱، ص۴۵۹-۴۶۱.
۱۱. مستمسک العروة ج۱، ص۳۸۳.    
۱۲. التنقیح (الطهارة) ج۲، ص۷۱.
۱۳. منهاج المؤمنین ج۱، ص۲۶.
۱۴. مهذب الاحکام ج۱، ص۳۷۹-۳۸۰.
۱۵. مصباح الهدى ج۱، ص۴۰۵.
۱۶. العروة الوثقى ج۱، ص۱۳۹-۱۴۰.‏
۱۷. جواهر الکلام ج۴۱، ص۱۱۷.    
۱۸. النهایة ص۳۲۶.    
۱۹. الدروس الشرعیة ج۳، ص۲۲۵.    
۲۰. الروضة البهیة ج۵، ص۱۶۷.    
۲۱. توضیح المسائل مراجع ج۲، ص۵۱۱، م۲۴۸۸.


منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۴، ص۲۹۸-۳۰۰.    جعبه‌ابزار