زمرد

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افزمرد از انواع سنگهای قیمتی می باشد.


سنگ زمرّد

[ویرایش]

زُمُرّد یا زبرجد سنگ سبز رنگ قیمتی است.

کاربرد زمرّد در فقه

[ویرایش]

عنوان یاد شده به مناسبت در بابهاى طهارت، صلات و خمس به کار رفته است.

احکام زمرّد در فقه

[ویرایش]


← احکام زمرّد در طهارت


استنجا با دستى که در آن انگشتر داراى نگین زمرّد باشد، مکروه
[۱] البیان ص۴۲.
و بیرون آوردن آن هنگام استنجا مستحب است.
[۲] وسائل الشیعة ج۱، ص۳۵۹.


← احکام زمرّد در صلات


تیمم و سجده کردن بر سنگ معدنی، مانند زمرّد صحیح نیست.
[۳] کشف الغطاء ج۲، ص۳۳۷.
[۵] مجمع الرسائل (عبادات) ص۲۰۰.
[۶] منهاج الصالحین (سید محمدسعید حکیم) ج۱، ص۱۱۳.

در دست کردن انگشتر زمرّد مستحب است.
[۷] کشف الغطاء ج۳، ص۴۴.
[۸] مهذب الأحکام ج۵، ص۳۷۵.


← احکام زمرّد در خمس


خمس به همه معادن از جمله زمرّد تعلق مى‏گیرد.
[۱۱] جامع المسائل (بهجت) ج۲، ص۹۰-۹۱.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. البیان ص۴۲.
۲. وسائل الشیعة ج۱، ص۳۵۹.
۳. کشف الغطاء ج۲، ص۳۳۷.
۴. جواهر الکلام ج۸، ص۴۱۱-۴۱۲.    
۵. مجمع الرسائل (عبادات) ص۲۰۰.
۶. منهاج الصالحین (سید محمدسعید حکیم) ج۱، ص۱۱۳.
۷. کشف الغطاء ج۳، ص۴۴.
۸. مهذب الأحکام ج۵، ص۳۷۵.
۹. جواهر الکلام ج۱۶، ص۱۳.    
۱۰. جواهر الکلام ج۱۶، ص۱۶.    
۱۱. جامع المسائل (بهجت) ج۲، ص۹۰-۹۱.


منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۴، ص۲۶۶.    
رده‌های این صفحه : خمس | سجده | فقه | نماز
جعبه ابزار